Share

#EBCስፖርት አለም አቀፍ – የሻምበል ምሩፅ ይፍጠርን የህይወት ገድልን ይዳስሳል ታህሳስ 20 2009 ዓ.ም/

#EBCስፖርት አለም አቀፍ – በ5ሺህ ሜትር ወርቅ ያመጣው የመጀመሪያው አፍሪካዊ ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር የህይወት ገድል ከብዙ በጥቂቱ ይዳስሳል ታህሳስ 20 2009 ዓ.ም

Leave a Comment