Share

#EBC የአፍሪካ የሥነ ውኃና የሜትሮሎጂ ጉባኤ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምሯል፡፡

የአየር ንብረት ለውጥ በአፍሪካ ላይ እያስከተለ ያለውን ጉዳት ለመከላከል ሀገራት ዘመናዊ የአየር ትንበያ መረጃ አያያዝና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ሥራዎች ላይ ትኩረት ሊያደርጉ ይገባል ተባለ፡፡
የአፍሪካ የሥነ ውኃና የሜትሮሎጂ ጉባኤ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምሯል፡፡
ፌቨን ተሾመ፡፡

Posted In:

Leave a Comment